We are the Czempiń

Kolorowy trójkąt 3D wpisany w koło. Wokół niego nazwa Centrum Kultury Czempiń.
Małe litery bip wpisane w biało-czerwony znak-dymek.
Mała litera F wpisana w kwadrat. Odnośnik do strony Facebook CK Czempiń.
Ikona serwisu You Tube na szarym tle.
Ponowne otwrcie - zasady 
01 czerwca 2020

Regulamin funkcjonowania

Centrum Kultury Czempiń

po ponownym otwarciu

w stanie epidemii COVID-19

 

 

§1

Zasady dla użytkowników

 

 1. Centrum Kultury Czempiń (zwane dalej CK) wznawia działalność w ograniczonym zakresie.
 2. Działalność statutowa w jak najszerszym stopniu nadal prowadzona jest online.
 3. Preferowane są działania nie wymagające bezpośrednich kontaktów z publicznością.
 4. CK nie organizuje, do odwołania, wydarzeń dla większych grup osób (debat, spotkań, koncertów, wernisaży, finisaży, konferencji, eventów plenerowych, przeglądów, targów), z wyjątkiem tych, które mogą odbywać się online.
 5. Rekomenduje się wcześniejsze umówienie wizyty w CK mailowo lub telefonicznie.
 6. W CK jednorazowo przebywać może 4 użytkowników (odstępy minimum 2 metry, osłonięty nos i usta).
 7. Umożliwia się prowadzenie indywidualnych zajęć (prowadzący - uczestnik) z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej w pomieszczeniu, z zachowaniem odległości co najmniej 2 m i poddaniem dezynfekcji wszystkich przedmiotów mających bezpośredni kontakt z osobami, które je użytkują.
 8. Umożliwienia się prowadzenia zajęć ruchowych (w tym artystycznych) i tych z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej w siedzibie CK, gdzie na jednego uczestnika musi przypadać co najmniej 10 m2, z zachowaniem odległości co najmniej 2 m i poddaniem dezynfekcji wszystkich przedmiotów mających bezpośredni kontakt z osobami, które je użytkują.
 9. Po każdych zajęciach indywidualnych pomieszczenia muszą zostać wywietrzone.

 

 

§2

Bezpieczeństwo pracowników

 

 1. Stanowiska pracy pracowników CK rozmieszczone zostają z uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego między pracownikami (minimum 1,5 m).
 2. Pracownikom mającym kontakt z odbiorcami zapewnia się dostęp do środków ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i preparaty do dezynfekcji rąk.
 3. Wprowadza się nakaz regularnego wietrzenia pomieszczeń.
 4. Ogranicza się spotkania i narady wewnętrzne.
 5. Wprowadza się ograniczenie korzystania przez pracowników z przestrzeni wspólnych, poprzez: wprowadzenie różnych godzin przerw, zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie.
 6. Wytyczne dla pracowników:
  1. przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem,
  2. należy nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków,
  3. zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry),
  4. regularnie, często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%),
  5. podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce,
  6. starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu,
  7. dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy, należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka,
  8. regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
 7. Przygotowano procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia i skuteczne poinstruowano pracowników.

 

§3

Bezpieczeństwo w obiekcie

 

 1. Przed wejściem do budynku w widocznym miejscu umieszczono informację o maksymalnej liczbie użytkowników, mogących jednocześnie przebywać w Centrum Kultury.
 2. Użytkownikom zapewnione zostają środki do dezynfekcji rąk w przedsionku.
 3. W miejscu widocznym dla użytkowników wywieszone zostały instrukcje dotyczące mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcje dezynfekcji rąk.
 4. Zapewniony został sprzęt i środki do codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
 5. Stoły i krzesła należy dezynfekować każdorazowo po każdych zajęciach.
 6. Dla użytkowników wyznaczono strefę korzystania z CK uwzględniającą dystans przestrzenny, której zobligowani są nie przekraczać.
 7. Liczba użytkowników w CK zostaje ograniczona do 4 w celu umożliwienia przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego.
 8. Użytkownicy mają obowiązek dezynfekowania dłoni przy wejściu, zakrywania ust i nosa oraz w miarę możliwości zakładania rękawic ochronnych.
 9. Wprowadza się zakaz korzystania z szatni.
 10. Ogranicza się liczbę osób przebywających w toaletach.
 11. Wprowadza się bieżącą dezynfekcję toalet, klamek, telefonów, klawiatury komputerów, urządzeń w pomieszczeniach socjalnych oraz – w miarę potrzeby i możliwości – innych często dotykanych powierzchni.
 12. Wyznacza się obszar wyposażony w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 13. W pomieszczeniu socjalnym oraz w biurze umieszczono spis potrzebnych numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych.
 14. Informacji o aktualnie obowiązujących zasadach przebywania i korzystania z pomieszczeń CK upublicznione zostaną na stronach internetowych i kanałach społecznościowych instytucji.

 

§4

Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracowników

 

 1. Pracownicy CK zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. Śledzi się na bieżąco informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępne na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujące przepisy prawa.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem zostaje on niezwłocznie odsunięty od pracy i odesłany transportem indywidualnym do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownik będzie oczekiwał na transport w wyznaczonej odizolowanej strefie. Wstrzymuje się w takiej sytuacji przyjmowanie klientów, powiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną w Kościanie i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 4. Należy ustalić obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzić rutynowe sprzątanie, zgodnie z procedurami zakładowymi, oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 5. Przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

 

 

§5

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby zakażenia koronawirusem

 

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
 2. Zgłoszenie incydentu dyrektorowi, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 3. Ustalenie listy pracowników oraz klientów (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/ częściach obiektu, w których przebywał użytkownik, i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
Fioletowy aparat fotograficzny